O Církvi

Církev československá husitská

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním...

Na co klademe důraz?

  • Pro lásku Kristovu sledovat a zajímat se o svět kolem nás.
  • Naslouchat lidem kolem nás, jejich otázkám, nadějím i problémům a dosvědčovat jim Krista.
  • Pokoušet se předávat poselství Ježíšovy dobré zprávy způsobem srozumitelným člověku dneška.
  • Uchovávat a rozvíjet hodnoty české duchovní tradice (tradice cyrilometodějská, svatováclavská, zejména husitská a bratrská).
  • Usilovat o obnovu církve zejména zvěstováním Božího slova a slavením Ježíšovy večeře.
  • Připomínat, že křesťanská víra musí nést ovoce ve způsobu života.

Kdo byl Karel Farský?

...První biskup-patriarcha Církve československé Karel Farský se narodil ve Škodějově v roce 1880. Po studiích byl vysvěcen na kněze římskokatolické církve.

Patřil ke katolickým reformním kněžím, kteří krátce po vyhlášení samostatného Československa sloužili o Vánocích v roce 1919 mši v češtině. Jeho myšlení bylo ovlivněno modernistickým hnutím, usilujícím o soulad vědy s vírou. Nepřijetí požadavků českých reformních kněží vedlo k rozhodnutí via facti: cestou činu. Karel Farský se stal iniciátorem vyhlášení samostatné národní církve-Církve československé, později husitské. Vytvořil nové bohoslužebné knihy: Liturgii (bohoslužebná kniha), Zpěvník a Knihu náboženských obřadů. V čele Církve československé stanul v roce 1924 jako její první patriarcha. Zemřel 12. června 1927 v Praze-Dejvicích. Je po něm pojmenována ulice v Praze Holešovicích.